PROJECTPARTNERS

BOM is de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij van de Nederlandse provincie Noord-Brabant. De missie van de BOM is het duurzaam versterken van de Brabantse economie, door bij te dragen aan een sterk open-innovatie-ecosysteem in Noord-Brabant, middelen voor innovatie en groei beschikbaar te stellen aan veelbelovende MKB-bedrijven in de Brabantse topclusters en de vestiging van buitenlandse bedrijven in Brabant te bevorderen. De bedrijven ontwikkelen oplossingen voor maatschappelijke opgaven en zorgen voor economische en banengroei.
https://www.bom.nl/

Condugo bouwt energiecommunities - groepen van bedrijven die samenwerken, leren en schaal creëren rond energiemanagement. Hiervoor stellen we zowel ons Energy MatchMaker ICT-platform als meer dan vijftig jaar expertise rond energiebeheer ter beschikking. De energiecommunities die we creëren, vertalen zich in directe besparingen voor de individuele bedrijven, een substantiële verlaging van de klimaatimpact van de community als geheel en een structureel toegenomen bereidheid om te investeren in (zinvolle) energiegerelateerde projecten. De focus ligt op middelgrote industriële bedrijven en bedrijventerreinen, maar het systeem wordt ondertussen ook toegepast bij bedrijven uit de tertiaire sector met veel vestigingen.
https://www.condugo.com/

Stad Gent  wil voorloper blijven op vlak van klimaat en een klimaatneutrale stad zijn tegen 2050. Naast het belang van energiereductie is duurzame energieproductie cruciaal, en in het bijzonder het gebruik van restwarmte. Stad Gent heeft een klimaatteam dat ervaring heeft met het faciliteren van energiestudies om restwarmterecuperatie te stimuleren, en een warmtenetstrategie om het bestaand net de verduurzamen maar ook om nieuwe projecten een duw te geven.
https://stad.gent

Kelvin Solutions is een groeibedrijf uit de Antwerpse Kempen. Het is opgericht om in Vlaanderen en daarbuiten voluit voor duurzame collectieve warmteprojecten te gaan, vanuit de overtuiging dat dit een ontbrekende en noodzakelijke schakel is in de transitie naar een duurzamere maatschappij. Het ondernemerskompas van Kelvin gaat uit van de juiste dingen te doen en de dingen juist te doen: collectieve duurzame warmteprojecten met succes lanceren.
https://www.kelvinsolutions.be/

Stichting MOED staat voor de Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid. Het is een publiek/private onderneming binnen Midpoint Brabant, die samen met ondernemers, onderwijs en overheid invulling geeft aan energiebesparing en collectieve duurzame energieopwekking in Midden-Brabant. MOED stelt zich tot doel om, aan de hand van bestaande en nieuw te identificeren business cases concrete projecten te ontwikkelen, die bijdragen aan energiebesparing en grootschalige duurzame energievoorziening en -afname in de regio. MOED heeft daarin twee rollen: ondersteuner van ontwikkeling collectieve duurzame energieprojecten en kennismakelaar.
https://duurzaammoed.nl/

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen heeft als missie het economisch weefsel in onze provincie te versterken; we zijn daarbij onder meer actief met de (her)ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen. Vanuit onze ervaring met interbedrijfssamenwerking en bedrijventerreinmanagement faciliteren en coördineren we ook verduurzamingsprojecten. POM Antwerpen wil met dit project de economische slagkracht van de provincie Antwerpen versterken door de energie- en CO2-stromen tussen de verschillende bedrijven, bedrijventerreinen en glastuinbouw te optimaliseren. Op die manier kan de provincie Antwerpen zijn positie in Europa verder versterken en de transitie naar nieuwe energiesystemen realiseren.
http://www.pomantwerpen.be

De POM Oost-Vlaanderen (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen) heeft als verzelfstandigd agentschap van de Provincie de uitdaging om het beleid te vertalen in versterkende acties en realisaties. Hierbij fungeert de POM in het bijzonder als interface tussen beleid en de ondernemingswereld, in opdracht van en in volle samenwerking met de Provinciediensten. De POM OVL ontwikkelt, ondersteunt en voert projecten uit ter bevordering van de sociaal-economische ontwikkeling van de provincie Oost-Vlaanderen. Deze projecten vloeien voort uit het beleid van de Provincie en richten zich in hoofdzaak op de ontwikkeling en revitalisering van bedrijventerreinen, het beheer van bedrijvencentra en doorgangsgebouwen en de uitbouw van duurzaam bedrijventerreinmanagement.
https://www.pomov.be/energiemakelaar-zoekt-matches-en-bemiddelt-tussen-aanbieders-en-vragers-van-energie/

Het stimuleren van duurzaamheid in het West-Vlaamse economische weefsel is een van de doelstellingen van de POM West-Vlaanderen. In het kader van de West-Vlaamse 'West-Deal', het economisch strategische plan van de Provincie West-Vlaanderen, wordt de productie van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie op bedrijventerreinen aanzien als een manier om te komen tot het Bedrijventerrein van de Toekomst (BTvT), alsook om de economische cluster rond hernieuwbare energie en cleantech te stimuleren (Fabrieken voor de Toekomst). Bedrijventerreinmanagement is een tweede onderdeel waar via projectwerking op ingezet wordt, mede in functie van de ontwikkeling van bedrijventerreinen van de toekomst.
In diverse projecten nam de POM reeds een rol op die vergelijkbaar is met het energiemakelaarschap. In het project Eco2Profit werd een haalbaarheidsstudie gefinaliseerd voor het warmtenet van Oostende. In het project Biseps wordt de aanleg van een restwarmtenet in Wielsbeke en Oostrozebeke onderzocht.
http://www.pomwvl.be/doen

De Provincie Antwerpen is zelf betrokken partner in meerdere Interreg en andere Europese subsidieprogramma’s. Voor wat betreft energie en klimaat is de provincie lid van het Vlaams-Nederlandse Deltanetwerk, een grensoverschrijdend netwerk van provincies dat in nauw overleg met de zeehavens in de Deltaregio actief is rond de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de Deltaregio gebaseerd op de visienota 2040. We hebben vanuit onze grondgebonden beleidsthema’s ook al heel wat kennis in handen waarmee de restromen/energiemakelaar aan de slag kan gaan. Tot slot zijn we als provinciebestuur ook een belangrijke ondersteuner van gemeentebesturen in de opmaak en uitvoer van de gemeentelijke klimaatplannen.
https://www.provincieantwerpen.be/

Vanuit de Provincie Oost-Vlaanderen heeft het strategisch project "Oost-Vlaanderen Energielandschap" de afgelopen 4 jaar ervaring opgedaan met draagvlakcreatie via een participatief project en het tot stand brengen van win-win situaties tussen verschillende stakeholders vanuit de creatie van twee grootschalige windlandschappen. De nadruk van de methodiek van Energielandschap ligt vooral in de onderlinge samenwerking van heel verschillende actoren: betrokken overheden, administraties, middenveld-organisaties, verenigingen en vooral burgers. Eenzelfde aanpak wordt nu toegepast op warmte: restwarmte en productie van groene warmte afstemmen op een waaier van afnemers gaande van de individuele woningen tot grote warmtegebruikers. De centrale vraag hierbij is 'hoe kan je met ruimtelijk beleid inspelen op warmtenetten en/of energienetten?
https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/ruimtelijke-planning/beleidsinstrumenten/energielandschap-...

Warmtenetwerk Vlaanderen (WNVL) is het technologieplatform voor warmtenetten en maakt deel uit van de koepelorganisatie ODE. WNVL is een sectorvereniging met ruim 70 leden in diverse categorieën: warmteproducenten, uitbaters van warmtenetten, studiebureaus, fabrikanten van componenten, steden en gemeenten, onderzoekscentra. De missie van WNVL richt zich op beleidsvoorbereidend werk, informatie en promotie en advies op maat voor de ontwikkeling van warmtenetten. Door haar expertise is Warmtenetwerk Vlaanderen goed geplaatst om een adviserende en faciliterende rol spelen in het samenbrengen van partners voor de concrete realisatie van warmtenetten.
https://warmtenet.ode.be/

De Provincie Zeeland werkt aan een Maatschappelijke Opgave Circulaire Energie & Energietransitie met een team van medewerkers uit verschillende disciplines met een achtergrond in management, milieubeleid, ruimtelijke ordening, werktuigbouwkunde energietechniek, chemische technologie, bouwkunde, communicatiewetenschappen, enzovoort. De provincies in Nederland hebben zich in het Nationaal Energieakkoord verplicht om warmteplannen op te stellen om restwarmte van de industrie nuttig toe te passen en daarmee energie te besparen. 
https://www.zeeland.nl/